1. Firma
  Firma
 2. Oferta
  Oferta
 3. Serwerownie, Centrale Telefoniczne, Stacje Trafo
  Serwerownie, Centrale Telefoniczne, Stacje Trafo
 4. Aktualności
  Aktualności
 5. Referencje
  Referencje
 6. Galeria
  Galeria
 7. Do pobrania
  Do pobrania
 8. Kontakt
  Kontakt

  Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i spółka Spółka Komandytowa ul. Niecała 7, 05-820 Piastów

  Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XXI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr KRS: 0000225461 NIP: 534-227-72-27 REGON: 015899374

  UWAGA

  Zapytania dotyczace wykonania podłóg poniesionych oraz zakupu akcesoriów podłogowych  prosimy kierować
  do Biura Projektowego w Warszawie na adres: biuro@lukasiak.com.pl


  Zapytania dotyczące wykonania zabudów systemowych (Kabiny sanitarne, boksy produkcyjne,
  wygrodzenia z siatki)
  oraz zapytania dotyczące szafek ubraniowych, blatów umylarkowych
  prosimy kierować na adres siedzimby firmy: zpuh@lukasiak.com.pl lub siedlecka@lukasiak.com.pl
  SIEDZIBA FIRMY BIURO PROJEKTOWO HANDLOWE
  ul. Niecała 7
  05-820 Piastów
  tel.
  22 723 74 82
  22 723 74 83

  fax
  22 723 49 93
  e-mail:
  zpuh@lukasiak.com.pl
                  
  Al. Jerozolimskie 157 lokal 3
  02-326 Warszawa
  tel.
  22  668 99 00
  22  668 95 05
  22  668 95 30

  fax
  22 668 96 06
  e-mail:
  biuro@lukasiak.com.pl


 9. Dla Architektów
  Dla Architektów

  Katalog ARCHISPACE ZPUH P. Łukasiak i s-ka Katalog z dostępnymi produktami oferowanymi przez ZPUH P. Łukasiak i s-ka, Spóka Komandytowa umieszczony na portalu dedykowanym architektom i projektantom.

   

  Poprzez dodanie wtyczki z portalu ArchiSpace do programu AutoCAD powstaje możliwość bezpośredniego importu wybranych elementów do projektów.

   

  Poniżej umieszczone są dane identyczne z zamieszczonymi na portalu ArchiSpace do pobrania bezpośrednio z naszej strony.

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy (zlecenia, zamówienia) lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska (dalej dane osobowe) jest ZPUH PAWEŁ ŁUKASIAK i S-ka Sp. K,. z siedzibą w Piastowie, ul. Niecała 7 (dalej jako ADO).

2) Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do wykonania umowy na rzecz tego podmiotu.

3) ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@lukasiak.com.pl, za pomocą telefonu: 22 723-74-83, lub drogą pocztową.

4) Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu przetwarzania danych osobowych przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

przetwarzania danych

osobowych

Okres przechowywania

danych osobowych

 

Jeżeli Pan/Pani

ma zawartą

umowę z ADO

 

wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na

Pani/Pana żądanie

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy

 

 

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o

rachunkowości

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

związku z innymi przepisami

szczególnymi

 

okres wymagany przez

odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania

dokumentacji księgowej i

podatkowej

 

 

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną

działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

Jeżeli Pan/Pani

działa w imieniu

lub na rzecz

osoby, która ma

zawartą umowę z

ADO

 

wykonanie umowy łączącej osobę, w imieniu

lub na rzecz której Pan/Pani działa z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w osoby

 

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO

okres obowiązywania umowy

łączącej osobę, w imieniu lub

na rzecz której Pan/Pani

działa

 

 

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w

szczególności przepisach podatkowych i o

rachunkowości

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

związku z innymi przepisami

szczególnymi

 

okres wymagany przez

odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania

dokumentacji księgowej i

podatkowej

 

 

dochodzenie roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną

działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

Jeżeli jest

Pan/Pani zainteresowany

ofertą ADO lub podmiot,

w którego imieniu

lub na rzecz Pan/Pani działa jest zainteresowany

taką ofertą

 

Podjęcie działań przed zawarciem umowy na

Pani/Pana żądanie lub na żądanie podmiotu,

w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani

działa

 

podstawa prawna art. 6 ust. 1lit. b), f) RODO

 

w przypadku nieprzyjęcia

oferty – przez okres ważności oferty

w przypadku nawiązania

współpracy – przez okres

obowiązywania umowy oraz

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

 

5) Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z ADO lub podjęcia działań przed jej zawarciem lub przesłania oferty przez ADO. W przypadku niepodania danych, zawarcie umowy ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem lub przesłanie oferty przez ADO może być niemożliwe lub utrudnione.

11) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.