Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja 2018 są stosowane nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie RODO*, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Jaki jest cel zmian w przepisach prawa?

Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie mają Państwo prawa oraz jakie obowiązki ma ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka, Sp.K. jako administrator Państwa danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.

Co znajduje się w tabeli poniżej?

Informacje o danych osobowych: w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz przysługujących Państwu prawach.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K., ul. Niecała 7, 05-820 Piastów,

KRS 0000225461, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

NIP 5342277227, REGON 015899374,

Kapitał zakładowy 2.775.109,37 PLN

Dane kontaktowe administratora – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 668 99 00
 • pod adresem e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.lukasiak.com.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K., ul. Niecała 7, 05-820 Piastów
 • bezpośrednio w siedzibie administratora: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K., ul. Niecała 7, 05-820 Piastów

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych w  Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K.  nie został wyznaczony.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się za pośrednictwem danych podanych powyżej.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Państwa interesujących;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  związanymi z zawartą z Państwem umową/umowami lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • nabywcy wierzytelności;
 • świadczące usługi:
  – z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
  – drukarskie;
  – księgowo – finansowe;
  – doradcze, audytorskie i kontrolne;
  – prawne i windykacyjne
 • firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy)

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • marketingu bezpośredniego produktu lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

 • świadczenia usług w ramach zawartej umowy/umów;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub w celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy kontaktować się z ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka, Sp.K. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Państwa dane osobowe będą niezbędne do wykonywania usług, takie jak: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego wysłano do nas wiadomość za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie www.lukasiak.com.pl

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy/umów.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE *Dz. Urz. UE L 119, s1)

Masz pytania?
Wypełnij formularz, a oddzwonimy w ciągu 5 minut