Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja 2018 są stosowane nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie RODO*, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej: „Polityka”) „Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka” sp.k.  z siedzibą w Piastowie.

Celem Polityki jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez „Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka” sp.k. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”), a także Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781).

 

 

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka” sp.k. z siedzibą w Piastowie, ul. Niecała 7, 05-820 Piastów,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225461,

NIP 5342277227, REGON 015899374,

Kapitał zakładowy 2.775.109,37 PLN

Administrator informuje, że Inspektor ochrony danych w  Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K.  nie został wyznaczony.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się za pośrednictwem danych podanych poniżej.

Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 668 99 00
 • pod adresem e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.lukasiak.com.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K., ul. Niecała 7, 05-820 Piastów
 • bezpośrednio w siedzibie administratora: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Sp.K., ul. Niecała 7, 05-820 Piastów
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach.

 • w celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularzu kontaktowego zamieszczonego w serwisie internetowym w związku ze złożeniem pytania lub przesłanym zgłoszeniem, przetwarzane są Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu zawarcia i/lub wykonania umowy/umów łączących Państwa z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną ofert handlowych oraz informacji na temat produktów lub usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani przetwarzane są Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest utrzymywanie przez Administratora stałego kontaktu z Państwem w celu przekazywania informacji na temat prowadzonej przez Administratora działalności;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jakie zostały przez Państwa przekazane Administratorowi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Państwa, są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, partnerzy, z którymi Administrator współpracuje, łącząc oferowane usługi lub produkty (partnerzy), a także podmioty świadczące usługi:
  – z zakresu doręczania korespondencji i transportu,
  – drukarskie,
  – doradcze, audytorskie i kontrolne,
  – prawne i windykacyjne);
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Okres przechowywania danych Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • dane przetwarzane na podstawie wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu;
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane – do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
Przysługujące Państwu prawa Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zgoda wyrażona przez Państwa za pośrednictwem serwisu internetowego może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania Administratorowi, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej.

Prawo do sprzeciwu W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.
Prawo do skargi W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Państwa dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, przez firmę „Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka” sp.k. z siedzibą w Piastowie, ul. Niecała 7, 05-820 Piastów, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przedstawienie ofert handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i realizacji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych oraz uprawnień przysługujących osobom których dane dotyczą znajdują się naszej Polityce Prywatności.

 

Masz pytania?
Wypełnij formularz, a oddzwonimy w ciągu 5 minut